Inwestycje w oświacie – program dla szkół

Inwestycje w oświacie - vcloudpoint

Inwestycje w oświacie

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nowy program dla szkół i placówek niesamorządowych – „Inwestycje w oświacie”. Kierowany jest do placówek niesamorządowych, które nie mogły zostać objęte finansowaniem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Wsparcie ma przysługiwać w postaci dotacji celowej, która ma być przyznawana na podstawie umowy.

Jak pozyskać środki

Aby skorzystać z pieniędzy, uprawniona jednostka (organ prowadzący) musi złożyć wniosek. Termin, w którym można to zrobić – między 25 lipca a 31 października 2022. Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym wniosek wypełniony i podpisany został złożony przez wnioskodawcę i przesłany na adres elektronicznej skrzynki podawczej Ministra i wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Wniosek przesłać należy na adres inwestycjewedukacje@mein.gov.pl. Dodatkowo Ministerstwo wyznaczyło 7 dni na ewentualne uzupełnienie braków formalnych.

Wytyczne programu

Program "Inwestycje w oświacie" w skrócie

  • CO:  Dotacja celowa na remonty i inwestycje w szkołach – dostosowanie infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.
  • ILE: 100 mln zł
  • DLA KOGO: Podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Szkoły i placówki niesamorządowe .
  • KIEDY: Wnioski do dnia 31.10.2022.
Inwestycje w oświacie – program dla szkół
Przewiń do góry