Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania

Rozwój potencjału infrastrukturalnego - o programie

22 sierpnia 2022 r. pojawił się Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia o ustanowieniu programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”

Wsparcie organizacji pozarządowych

Przedmiotem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania – w zakresie rozwoju zaplecza infrastrukturalnego służącego realizacji działań statutowych w zakresie oświaty i wychowania

W ramach programu udziela się dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

 • zakupem nieruchomości;
 • budową obiektu;
 • dostosowaniem obiektu;
 • zakupem wyposażenia.

Podmioty uprawnione do udziału w programie

Do udziału w programie są uprawnione organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, a także podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Jak skorzystać z programu?

Nabór wniosków do programu jest prowadzony od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia
23 września 2022 r.

Warunki udziału w programie

Warunkiem udziału w programie jest:

 1.  złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zwanego dalej „wnioskiem”;
 2. zakończenie realizacji inwestycji nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 3. trwałość inwestycji nie krótsza niż 5 lat;
 4. ustalenie przeznaczenia inwestycji w zgodzie z przedmiotem programu, o którym mowa w części I ust. 1, i celami programu, o których mowa w części II;
 5. realizowanie inwestycji niemającej charakteru komercyjnego;
 6. określenie wysokości wnioskowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji od 50 000,00 zł do 5 000 000,00 zł;
 7. niewykorzystywanie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji na inne cele niż związane z realizacją inwestycji, w szczególności na tymczasowe finansowanie podstawowej działalności wnioskodawcy, projekty albo ich elementy zakładające przeprowadzenie kampanii o charakterze politycznym, akcji lobbujących i zbierania podpisów pod petycjami do władz centralnych lub samorządowych.

Program w skrócie

 • CO:  DOTACJA – wsparcie w zakresie rozwoju zaplecza infrastrukturalnego służącego realizacji działań statutowych w zakresie oświaty i wychowania
 • ILE: od 50 000,00 zł do 5 000 000,00 zł;
 • BUDŻET PROGRAMU: 40 000 000 zł
 • WKŁAD WŁASNY: 0%
 • DLA KOGO: organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, a także podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe.
 • TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 23.09.2022.
 • CZAS TRWANIA PROGRAMU: 31.12.2022
Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania
Przewiń do góry